XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX356 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1 Test reflector LZ1ZDP  /  Service uptime: 18 days 06:48:13
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX
zpaspalov@yahoo.com